Polityka prywatności

 1. Wstęp – informacje ogólne, podstawy prawne, dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Flint Espresso Sp. z o.o. („Flint Espresso Sp. z o.o.”), danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających stronę internetową lub kontaktujących się z nami osobiście lub poprzez pocztę elektroniczną, portale społecznościowe lub za pośrednictwem naszych partnerów (dalej zwanych „Klientami”). Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad przetwarzania ich danych osobowych jest obowiązujące od 25 maja 2018 r rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane dalej „RODO” ( stosowane. wraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

W ramach niniejszej Polityki Prywatności firma Flint Espresso informuje w jaki sposób i w jakim zakresie zbieradane osobowe Klientów oraz do jakich celów wykorzystuje te dane, komu je udostępnia oraz jak je chroni. W Polityce Prywatności znajdą Państwo również informacje o przysługujących Państwu prawach.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (ADO):

Flint Espresso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-010 Warszawa), przy ulicy Nowolipki 25; wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422153, nr NIP: 5272679592

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osoba do kontaktu ze strony ADO:

Anna Olszewska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych

W ramach przetwarzania danych osobowych Klientów przykładamy szczególną uwagę do bezpieczeństwa, rzetelności, przejrzystości i zgodności z prawem przetwarzania pobranych danych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

   • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
   • Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
   • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
   • Realizujemy prawo Klientów do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
   • Reagujemy na chęć skorzystania z prawa Klientów do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
   • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
   • Chronimy dane osobowe Klientów przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
   • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
  1. Prawa Klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Flint Espresso Sp. z o.o. realizuje prawa Klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają wprost z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 16-21 RODO.

Klient ma prawo do:

   • dostępu do danych – w tym potwierdzenia przez Flint Espresso Sp. z o.o. czy Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Flint Espresso Sp. z o.o. i jeśli tak to w jaki sposób,
   • sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
   • sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne, analityczne), wówczas w razie Państwa sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Państwa danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to zgodnie z prawem mają pierwszeństwo nad Państwa niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie,
   • usunięcia danych osobowych przez Flint Espresso Sp. z o.o. („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu przez Klienta od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych. Od tej zasady istnieje kilka wyjątków m.in. w zakresie korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń,
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Państwa danych,
   • przenoszenia danych: mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany;
   • złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, można przesłać mailowo na adres wskazany w pkt I. powyżej.

Państwa wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zostaną Państwo poinformowani. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymają Państwo od nas informacje, z których Państwo zrezygnowali cofając zgodę.

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Flint Espresso podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

   1. poufności – chronimy dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
   2. integralności –chronimy dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
   3. dostępności – zapewniamy dostęp upoważnionych osób do Państwa danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdypodmiot trzeci zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Flint Espresso mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

  1. Jak przetwarzamy Państwa dane?

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Flint Espresso przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, Flint Espresso informuje Klienta np. na piśmie przy składaniu zmówienia dostarczenia towaru lub wykonania usługi etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, dane lokalizacyjne, dane dot. zamówień, zleceń, reklamacji. Przy każdej usłudze przetwarzamy tylko niezbędny zakres danych.

Sposób zbierania danych

Państwa dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym na podstawie Państwa zgody, od naszych partnerów, z naszych stron internetowych, mediów społecznościowych, infolinii. Niezależnie, w związku z korzystaniem ze stron internetowych Flint Espresso gromadzi także dane zawarte w logach systemowych (więcej w punkcie IX).

  1. Zgoda – wycofanie zgody

W relacji z Klientem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Klient może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Państwa zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Flint Espresso nie wymaga wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynikać z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing środkami komunikacji elektronicznej).

Klient ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – należy jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości dalszego korzystania z naszych usług. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymają Państwo od nas informacje, z których Państwo zrezygnowali cofając zgodę.Jeżeli posiadamy Państwa dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

  1. Przechowywanie danych

Flint Espresso Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Klient został poinformowany.

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w zależności od celu przetwarzania. Co do zasady firma Flint Espresso przechowuje dane przez okres trwania umowy i do upływu terminu przedawnienia roszczeń, oraz w przypadku dokonania płatności na rzecz administratora później przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji.

Klient ma prawo do uzyskania od Flint Espresso informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych.

  1. Udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Klienta, w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

Flint Espresso może udostępnić Państwa dane upoważnionym pracownikom administratora oraz zewnętrznym podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na zlecenie firmy Flint Espresso, którym zostaną zlecone czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, callcenter, prawnych, serwisowych, handlowych, technicznych, kurierskich

W zakresie celu marketingowego odbiorcami Państwa danych osobowych jako podmiotu przetwarzającego mogą być partnerzy handlowi Flint Espresso

Flint Espresso wskazuje, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Klienta i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.